Niepodległość

Wyszukałem kilka zdań z pism tybetańskich, które mówiłyby o Niepodległości.
Ten wyraz Niepodległość zastosowałem już wcześniej do przełożenia tybetańskiego słowa Ogmin (‘og min). Og w języku tybetańskim oznacza dół, spód, pod, a min jest zaprzeczeniem nie. Dosłowne odczytanie tej nazwy brzmiałoby więc Niedół, Niespód. Wyraz ten posiada swój odpowiednik w sanskryckim Akaniszta (akaniSTha).
W wierze tybetańskiej Bóg ma swoje miejsce i czas.
Tym miejscem jest Niepodległość (‘og min), a czasem Życie Wieczne (rtag tu bzhugs pa). 2 Ta Niepodległość jest zwana najwyższym miejscem Boga (lha yi gnas mchog), 3 polem słownej postaci (bon sku‘i zhing), 4 pałacem Boga albo Boskim pałacem (lha yi pho brang), 5 pałacem przestrzeni (dbyings kyi pho brang) itp. Z tej Niepodległości zstąpił na ziemię Objawiciel Namaszczony, Tonpa Sienrab (ston pa gshen rab), i do niej odszedł po dokonaniu żywota.

Objawiciel z Pa, Tendzial Zangpo (spa ston bstan rgyal bzang po), żyjący w XV w., napisał tak:

Niepodległość

Jest niepodległością, bo nie jest pod niczym.

Podział

Ze Słońca łaski matczynego dziedzictwa (ma rgyud thugs rje nyi ma):


„Są też trzy niepodległości: niepodległość światowego krążenia, niepodległość możnego miejsca i niepodległość najczystszego zamiaru”.
Obyczaj wysławiania [tantra]:
A z Wielkiego wyjaśnienia streszczenia zamiarów (don ‘dus ‘grel chen):

„Trzynaście miejsc niepodległości – ziemia wielkiego spełnienia koła zgłosek, zagęszczony raj, pałac nieprzepartych ozdób – mieści pod zasłoną dziesięć ziem”. 7


Obyczaj opowieści
[sutra]

Z Nieprzewyższonego stopnia (bla med go ‘phang):

„W najwyższym z siedemnastu obszarów obrazu –
w niepodległym pałacu Boga –
żyje spełniona postać, Wierny Bóg Białe Światło”.
9

Z opowieści: 10
„Spełniona postać zadowolenia żyje otoczona towarzystwem pięciu uświęconych rodzin” i tym podobne.
W odłamie innych 11 także jest zagęszczona niepodległość, gdy Bóg niepodległego miejsca jest wzniosły na podobieństwo klasztoru poza miastem.
Z Odejścia do Sri Lanki (lang kar gshegs pa): 12
„Pocieszne, niepodległe miejsce
to życie na uświęconym miejscu.
Najczystszy święty tam staje się uświęcony.
Jeden wcielony tutaj staje się uświęcony”.

Niepodległość najczystszego zamiaru

Czystość na miejscu tego obecnego wyobrażenia jest właśnie niepodległością. Nie jest więc ona utworzona inaczej.

Ze
Świątyni niepotrzebującej kształcenia (gsas mkhar bskyed mi dgos):

„Gdy tylko nietrwała własność duszy
żyje w nieprzekształconej słownej postaci,

to trwanie jest najczystszą niepodległością”.

Ze Słońca wyjaśnienia (‘grel nyi):

„To niepodległe miejsce przestrzeni jest miejscem życia wszystkich świętych. W istocie więc nieutworzone w złożoności jest miejscem duchowości bez kresu i ośrodka. Stąd jest to wspaniała cnota”.

Tak oto spośród trzech niepodległości niepodległość możnego miejsca jest miejscem spełnionej postaci Dobra. Jest Ona objawicielem kopalni łask i cnót. To mówią słowa pewnego zamiaru wysławiania i duszy 13 Jednakże nie były one wymówione choćby prochem w zdaniu, 14 ale zostały opowiedziane za pośrednictwem uszczęśliwienia i zachwytu.


Z Przechowalni (gab pa):

„Jest to opowieść opowiedziana przez uszczęśliwienie,15

odziedziczona za pomocą świadomości”.

[To pochodzi z Wypowiedzi o objawieniu: Jasnej lampy rozkwitu (bstan pa‘i rnam bshad dar rgyas gsal ba‘i sgron ma).]

1 Ang. Sovereignty and Splendour.
2 Takie określenia można znaleźć w Wypowiedzi o objawieniu: Jasnej lampie rozkwitu (bstan pa‘i rnam bshad dar rgyas gsal ba‘i sgron ma).
3 Określenie występujące często w wielu pismach bonu.
4 Słowna postać zwana też z indyjskiego dharmakają może być przyrównana do Boga Ojca. To określenie znaleziono w Dziedzictwie drogiego zbioru opowieści: Mierze przykazania Wszechwiedzącego (mdo ‘dus pa rin po che‘i rgyud thams cad mkhyen pa‘i bka‘ tshad ma).
5 Określenie występujące często w wielu pismach bonu.
6 Tzw. tantra albo mantra.
7 Nazywanych też dziesięcioma poziomami (bodhisattwy).
8 Tzw. sutra.
9 Sienla Okar (gshen lha ‘od dkar).
10 Mdo.
11 Tzn. w obyczajach buddyjskich wywodzących się z Indii, od Buddy Siakiamuniego. W bonie obyczaje te bywają nazywane odłamem innych, zien de (gzhan sde).
12 Sanskr. Lankavatara-sutra (laṅkā-vatāra-sūtra).
13 Sngags sems. Tzn. tantry i dzokczen (rdzogs chen).
14 Te prawdy nie zostały wyrażone przez słowa, ale przez ducha. Dlatego mówi się, że nawet odrobina prochu nic nie powiedziała.
15 Inaczej błogosławieństwo, zbawienny wpływ.
འོག་ མིན་ནི། གང་གི་ཡང་འོག་ཏུ་མ་གྱུར་པས་འོག་མིན་ནོ། དབྱེ་ན། མ་རྒྱུད་ཐུགས་རྗེ་ཉི་མ་ལས། འོག་མིན་ལ་ཡང་གསུམ། འཇིག་རྟེན་འཁོར་བའི་འོག་མིན། ལྷུན་གྲུབ་གནས་ཀྱི་འོག་མིན། ཡང་དག་དོན་གྱི་འོག་མིན་དང་གསུམ། ཞེས་སོ། དེ་ལ་འཁོར་བའི་འོག་མིན་ནི། གཟུགས་ཁམས་བཅུ་བདུན་གྱི་ཐོག་མ་འོག་མིན་གནམ་གྱི་ལྷའོ། ལྷུན་གྲུབ་གནས་ཀྱི་འོག་མིན་ལ། སྔགས་ལུགས་ནི། དོན་འདུས་འགྲེལ་ཆེན་ལས། འོག་མིན་གནས་བཅུ་གསུམ་ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ས། སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་མི་འདའ་རྒྱན་གྱི་ཕོ་བྲང༌། ས་བཅུ་ཁོབ་འོག་ཏུ་ཆུད་པའོ། ཞེས་སོ། མདོ་ལུགས་ནི། བླ་མེད་གོ་འཕང་ལས། གཟུགས་ཁམས་བཅུ་བདུན་ཡ་ཐ་ན། འོག་མིན་ལྷ་ཡི་ཕོ་བྲང་ན། རྫོགས་སྐུ་གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར་བཞུགས། ཞེས་དང༌། མདོ་ལས། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ནི། འཁོར་གཙང་མ་རིགས་ལྔས་བསྐོར་ནས་བཞུགས། ཞེས་པ་དང་ཡང་མཐུན་ནོ། གཞན་སྡེ་ཡང་འོག་མིན་གནས་ཀྱི་ལྷ་ནི། གྲོང་ལས་དགོན་པའི་ཚུལ་དུ་འཕགས་པས་ན། འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཡོད་པར་འདོད་དེ། མདོ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། འོག་མིན་གནས་ནི་ཉམས་དགའ་བ། །གཙང་མའི་གནས་ཀྱི་སྟེང་ན་བཞུགས། །ཡང་དག་སངས་རྒྱས་དེར་སངས་རྒྱས། །སྤྲུལ་པ་པོ་གཅིག་འདིར་སངས་རྒྱས། །ཞེས་སོ། །ཡང་དག་དོན་གྱི་འོག་མིན་ནི། ད་ལྟའི་སྣང་བ་འདི་གནས་སུ་དག་པ་དེ་ག་འོག་མིན་ཡིན་གྱི། དེ་ལས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་སྟེ། གསས་མཁར་བསྐྱེད་མི་དགོས་ན། མི་གནས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི། །མ་བཅོས་བོན་སྐུར་བཞུགས་ཙམ་ན། །གནས་ནི་ཡང་དག་འོག་མིན་ཏེ། །ཞེས་དང༌། འགྲེལ་ཉི་ལས། འོག་མིན་དབྱིངས་ཀྱི་གནས་དེ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཞུགས་གནས་ཡིན་པས། དངོས་སུ་འདུས་བྱས་སུ་མ་གྲུབ་པ༑ མཐའ་དབུས་མེད་པ་སེམས་ཉིད་ཀྱི་གནས་ཡིན་པས། ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་འོག་མིན་གསུམ་ལས། ལྷུན་གྲུབ་གནས་ཀྱི་འོག་མིན་ནི། རྫོགས་སྐུ་ཀུན་བཟང་གི་གནས་སོ། །ཐུགས་རྗེ་ཡོན་ཏན་ཁུངས་ཀྱི་སྟོན་པའོ། །དེས་སྔགས་སེམས་ངེས་དོན་གྱི་བོན་རྣམས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ཡང་ཚིག་ཏུ་རྡུལ་ཙམ་མ་གསུངས་ལ། བྱིན་རླབས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་ནས་བཤད་དེ། གབ་པ་ལས། བྱིན་རླབས་ཀྱིས་བཤད་ནས། རིག་པ་ཐབས་ཀྱིས་བརྒྱུད་པའི་མདོ། ཞེས་སོ།

འདི་སྤ་སྟོན་བསྟན་རྒྱལ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་བསྟན་པའི་རྣམ་བཤད་དར་རྒྱས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མ་ལས་བྱུང་ངོ༌།
Rate this post

Leave a Comment

Scroll to Top